กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง65 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเภทโควตา,สอบตรง,ชิงทุน

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับตรง65 รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา และประเภทสอบตรง ชิงทุนการศึกษา ซึ่งมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทโควตา และ ประเภท สอบตรง เพื่อชิงทุนการศึกษา
คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)
– สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ(IE)
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(EE)

2.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
– สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)
– สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)

3. คณะบริหารธุรกิจ
– สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)
– สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)
– สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(IB)
– สาขาการบัญชี (AC)
– สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน( LM)
– สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD)
– สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH)

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทุกสาขา)
3. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ทุกสาขาเทียบโอนหน่วยกิตได้)
4. มีผลการเรียน(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

ทุนการศึกษา (กองทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร) การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 สถาบันฯ มีการจัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา โดยมีเงื่อนไขผู้สามารถขอรับทุนดังนี้

1. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (4 ภาคการศึกษา ) 2.50 ขึ้นไป ส าหรับผู้ต้องการสอบเพื่อรับทุนการศึกษา
2. ผู้สมัครจะต้องมาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ครบตามกระบวนการที่สถาบันฯ กำหนด

ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร) มี 3 ประเภทแบ่งเป็นดังนี้
2.1 ทุนประเภทที่ 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 %
2.2 ทุนประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %
2.3 ทุนประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 %

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆในการใช้คืนทุนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบการศึกษาแล้ว

รายละเอียดในการรับสมัคร    :     tni.ac.th/home/admissions
ระเบียบการ ประเภทโควตา    :     ระเบียบการ

กำหนดการรับสมัคร    :   วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :     tni.ac.th/home/admissions