กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

TCAS65 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน

รับสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

จำนวนที่เปิดรับ : 1,290 ที่นั่ง

รายละเอียดคณะที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 215 ที่นั่ง 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติประยุกต์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 160 ที่นั่ง 

สาขาที่เปิดรับ การจัดการโลจิสติกส์,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สมาร์ตแอ็ปพลิเคชั่น,เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์,วิศวกรรมเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีไฟฟ้า,เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีทรอนิกส์

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 75 ที่นั่ง 

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร,ธุรกิจอาหารและโภชนาการ,สัตวศาสตร์,เกษตรศาสตร์

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 110 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมซอฟต์แวร์,นวัตกรรมดิจิทัล,เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 470 ที่นั่ง 

สาขาวิชา ภาษาไทย,ธุรกิจโรงแรมและที่พัก,ภาษาอังกฤษธุรกิจ,การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ,ภาษาจีน,การพัฒนาชุมชน,การปกครองท้องถิ่น,รัฐประศาสนศาสตร์,ทัศนศิลป์,ภาษาอังกฤษ,ดนตรี,นาฏศิลป์และการละคร 

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน 300 ที่นั่ง 

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,การบัญชี,การตลาด,การจัดการทั่วไป,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ,การจัดการธุรกิจดิจิทัล,การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ,นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์,บัญชี

คณะนิติศาสตร์ จำนวน 80 ที่นั่ง 

สาขาวิชา นิติศาสตร์,อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน 70 ที่นั่ง 

สาขาที่เปิดรับ การแพทย์แผนไทย,วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ

คณะสาธารณสุขชุมชน จำนวน 100 ที่นั่ง 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 30 ที่นั่ง 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ จำนวน 260 ที่นั่ง 

สาขาวิชา พลศึกษา,การศึกษาปฐมวัย,สังศึกษา,ภาษาอังกฤษ,การศึกษาพิเศษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,คอมพิวเตอร์ศึกษา ,เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 


คู่มือระบบสมัคร : คลิกที่นี่
สารสนเทศหลักสูตรในการรับสมัคร ที่เปิดรับ : คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครและรายละเอียดในการรับสมัคร

เว็ปไซต์หลักในการรับสมัคร : เว็ปไซต์มหาวิทยาลับอุบลราชธานี