กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO ม.นเรศวร

ปฏิทินการรับสมัคร คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  

รอบที่ 1 (Portfolio) โครงการพิเศษต่างๆ  ประจำปีการศึกษา 2565

ที่กิจกรรมกำหนดการ
1.ประชุมชี้แจงผู้บริหาร, อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน/สถาบัน5 พฤศจิกายน 2564
2.2.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2.2 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th 15-30 พฤศจิกายน 2564
3.ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท15 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564
4.ผู้สมัครส่งใบสมัคร, หลักฐานประกอบการสมัคร และ portfolio ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์16 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564
5.ให้ผู้สมัครคัดเลือกลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ที่เว็บไซด์ https://student.mytcas.com/ พร้อมตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน
ของตนเองในระบบ TCAS
ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
6.ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สถานะการได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th15-17 ธันวาคม 2564
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 18 มกราคม 2565
8.ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์)21 มกราคม 2565 
9.สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์)22 มกราคม 2565
10.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 27 มกราคม 2565
11.ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS65 https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา
และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
7-8 กุมภาพันธ์ 2565
12สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 1 สำหรับผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 ไปแล้ว9 กุมภาพันธ์ 2565
13.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 1 (Portfolio) ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 11 กุมภาพันธ์ 2565
14.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Internet Banking, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะ 7-Eleven เท่านั้น)
25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565
15.รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร15-16 มิถุนายน 2565
16.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256520 มิถุนายน 2565

คู่มือระเบียบการ ในแต่ละโครงการ

โครงการที่ 1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สำหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม. สพฐ เท่านั้น) (ประกาศ01/11/2021)
โครงการที่ 3 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม. สพฐ) (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 4 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 5 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 6 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี (ประกาศ28/10/2021) โครงการที่ 7 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 8 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 9 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 10 โครงการทายาทผู้ประกอบการ (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 11 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 13 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 14 โครงการทายาทเกษตรกร (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 16 โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 17 โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 18 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 19 โครงการช้างศึกพระนเรศวร (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 20 โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว (ประกาศ02/11/2021)
โครงการที่ 21 โครงการ Law for Languages (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 22 โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 23 โครงการพิเศษสาหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 24 โควตาพิเศษสาหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 25 โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 26 โครงการพิเศษสาหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ประกาศ28/10/2021)
โครงการที่ 27 โครงการนักนวัตกรรมอาหารรุ่นเยาว์ (ประกาศ28/10/2021)

จำนวนที่เปิดรับ
สำหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม สพฐเท่านั่น จำนวนรับ 744 ที่นั่ง
สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม สพฐ จำนวนรับ 344 ที่นั่ง

คณะที่มีการเปิดรับ

สำหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม สพฐเท่านั่น

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ

สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม สพฐ

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ

** สำหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม สพฐเท่านั่น

 • ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
  และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่านั้น
 • ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์   พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์ สุโขทัย  อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และชัยนาท
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และการกระทำความดีในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์

** สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม สพฐ

 • ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์   พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์ สุโขทัย  อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และชัยนาท
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และการกระทำความดีในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์

เว็ปไซต์ในการรับสมัคร คลิกที่นี่