กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรงอิสระ รอบที่ 5 MU-Direct Admission มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2565

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 5 MU-Direct Admission

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปิดรับสมัครสอบ : 23-30 มิถุนายน 2565

สอบสัมภาษณ์ : 8 กรกฏาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 15 กรกฏาคม 2565

จำนวนในการรับสมัครทั้งหมด 311 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จำนวนรับ 12 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ฉุกเฉินการแพทย์ ความผิดปกติของการสื่อความหมาย (วิชาเอก แก้ไขการได้ยิน แก้ไขการพูด)

คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 14 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา รังสีเทคนิค

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เวชระเบียน

วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวนรับ 145 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ วิทยาศาสตร์การเกษตร ธรณีศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง

วิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวนรับ 45 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการรับสมัคร รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา <<คลิกที่นี่>> มหาวิทยาลัยมหิดล