กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2565

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 1/1 ตั้งแต่ วันนี้ – 5 พฤศจิกายน 2564
รอบที่ 1/2 ตั้งแต่ วันที่ 1-24 ธันวาคม 2564

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รอบ 1/1 จำนวน 1,321 ที่นั่ง

รอบ 1/2 จำนวน 579 ที่นั่ง

รอบที่ 1/1 คณะที่เปิดรับสมัคร
(หากรอบ 1/1 ไม่เต็มจะมีการเปิดรับเป็นรอบ 1/2 ตามจำนวนที่นั่งว่าง)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ /มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าภรณ์ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ และนานาชติ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา ,การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 
 • สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นานาชาติ วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร
 • สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร ธรณีศาสตร์ 
 • สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต  ,บัญชีบัณฑิต

วิทยาลัยศาสนศึกษา

 • สาขาวิชา ศาสนศึกษา

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

 • สาขาวิชา ,การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
 • สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน
 • สาขาวิชา เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

 • สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 • สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศรับสมัคร รอบ 1/1 และ 1/2 มหาวิทยาลัยมหิดล
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

เว็ปไซต์หลักในการรับสมัคร : คลิกที่นี่