กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนการรับสมัคร TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2564

CR.Pic www.kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดรับสมัคร TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO

คณะ & สาขาวิชา และจำนวนที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรทั่วไป

 1. วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 90 คน
 2. วิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 50 คน
 3. วิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 30 คน
 4. วิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 60 คน
 5. วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 40 คน
 6. วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย จำนวนรับ 60 คน
 7. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน จำนวนรับ 75 คน
 8. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จำนวนรับ 25 คน
 9. วิศวกรรมขนส่งทางราง จำนวนรับ 30 คน
 10. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 60 คน
 11. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรับ 60 คน
 12. วิศวกรรมอาหาร จำนวนรับ 30 คน
 13. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ จำนวนรับ 30 คน
  หลักสูตรนานาชาติ
 14. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 15 คน
 15. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 15 คน
 16. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 15 คน
 17. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 15 คน
 18. วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 15 คน
 19. วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 15 คน
 20. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากําลัง (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 15 คน
 21. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 15 คน
 22. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 15 คน
 23. วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 15 คน
 24. วิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ(หลักสูตรนานาชาติ)จำนวนรับ 15 คน
 25. วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 15 คน

  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร (หลักสูตรทั่วไป)
  สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ จังหวัดชุมพร
 26. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 20 คน
 27. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จำนวนรับ 20 คน
 28. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน จำนวนรับ 20 คน
 29. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 30 คน
 30. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวนรับ 25 คน
 31. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวนรับ 25 คน
 32. วิศวกรรมไฟฟ้าแขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรับ 25 คน
 33. วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวนรับ 25 คน
  หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกหลักสูตรของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ผ่านการคัดเลือกต้องไปเรียนที่
  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4

รายละเอียด : คลิกที่นี่

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก จํานวนรับ ๕๐ คน
 • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวนรับ ๒๐ คน
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จํานวนรับ ๔๕ คน
 • สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม จํานวนรับ ๖๕ คน
 • สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ จํานวนรับ ๒๐ คน
 • สาขาวิชานิเทศศิลป์ จํานวนรับ ๓๐ คน
 • สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย จํานวนรับ ๔๕ คน
 • สาขาวิชาการถ่ายภาพ จํานวนรับ ๑๕ คน
 • สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต จํานวนรับ ๕๐ คน
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ ๒๕ คน
 • สาขาวิชาศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ ๑๕ คน

รายละเอียด : คลิกที่นี่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน เปิดรับ จำนวน ๕๐ คน
 • Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of
  Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) เปิดรับ จำนวน ๕ คน

รายละเอียด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง