กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะพยาบาลส่วนภูมิภาคที่เก่าแก่แห่งหนึ่งก่อตั้งมายาวนานกว่า 45 ปี และมีหลักสูตรที่ครบครันทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ โดยทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายรวมกันเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของภูมิภาคในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัยการพยาบาล โดยที่นี่เน้นการสอนในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล การมีจิตใจที่ดีงาม กล้าตัดสินใจ สามารถลงมือช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันที ประกอบกับมีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยและรักษาตามอาการ 

จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร

– เป็นคณะพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย
– เป็นมหาวิทยาลัยไทย 1 ใน 7 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย (Times Higher Education Asia University Rankings 2016)
– เน้นคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล

เรียนเกี่ยวกับอะไร

การเรียนพยาบาล นอกจากต้องเรียนเกี่ยวกับการดูแล รักษาผู้ป่วยเบื้องต้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ  โดยกระบวนการสังเกต สอบถาม การจดบันทึกอาการ และคอยให้ความช่วยเหลือแพทย์ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลต่างๆ แล้ว ยังจำเป็นต้องมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีความเมตตากรุณา มีความอดกลั้น มีใจรักบริการ และสามารถทำงานในสภาวะที่มีความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี

จบมาทำงานอะไร

พยาบาลวิชาชีพ , พยาบาลกุมารเวช , การพยาบาลผู้สูงอายุ , พยาบาลผดุงครรภ์ , พยาบาลบริหารการพยาบาล , พยาบาลสาธารณสุขและชุมชน , พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช , พยาบาลอาชีวอนามัย , พยาบาลอุบัติหตุฉุกเฉิน , พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต , พยาบาลศัลยกรรม ฯลฯ

โครงการที่เปิดรับ คณะพยาบาลศาสตร์ (เปิดรับสมัคร วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564)
 โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน จำนวนรับ 5 ที่นั่ง
 โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า จำนวนรับ 5 ที่นั่ง
 โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

มาชมคลิบกว่าจะมาเป็นพยาบาล กันดูก่อนได้จ้า… จะได้แรงบันดาลใจในการเข้ามาเรียนมากขึ้น

Cr.TheAct KhonKaen

เว็ปไซต์หลัก ในการรับสมัคร คลิกที่นี่