กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 2 โควต้า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (Quota)

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

รอบที่ 2 โควตาเปิดรับจำนวน 40 ที่นั่ง

กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่สมุทรปราการ
โครงการทุนศูนย์กาญจนาภิเษก ใน 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และราชบุรี

คุณสมบัติ
– กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 สายวิทย์-คณิต เกรดไม่ต่ำกว่า  2.75
– เกรดเฉลี่ย GPA เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ำกว่า 2.75

องค์ประกอบในการคัดเลือก
– วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน รวมถึง วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
– PAT2 ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน

จำนวนและเกณฑ์ในการรับสมัคร : คลิกที่นี่
รายละเอียด : การประกาศรับสมัคร
เว็บไซต์การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล