กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการ KU รอบที่2
ปฏิทินการรับสมัคร

เอกสารการสมัคร

 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ 30 จังหวัด) ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • โครงการเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศในความร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
สรุปเกณฑ์ TCAS64 รอบที่ 2
นักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. บางเขนอ่านเกณฑ์
เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน บางเขนอ่านเกณฑ์
เพชรนนทรี บางเขนอ่านเกณฑ์
ลูกพระพิรุณ บางเขนอ่านเกณฑ์
เด็กไทยสู่สากล บางเขนอ่านเกณฑ์
โควตาพิเศษ 30 จังหวัด บางเขนอ่านเกณฑ์
รับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ศรีราชาอ่านเกณฑ์
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย สกลนครอ่านเกณฑ์
โรงเรียนชลประทานวิทยา บางเขนอ่านเกณฑ์
ศอ.บต. บางเขนอ่านเกณฑ์
รับตรงเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงแสนอ่านเกณฑ์
ขยายโอกาสสู่โรงเรียนต้นน้ำ ศรีราชาอ่านเกณฑ์
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (รอบ 2) บางเขนอ่านเกณฑ์

เว็ปไซต์หลักมหาวิทยาลัย

สรุปโครงการอื่นๆที่เปิดรับ TCAS64 รอบที่ 2 โควตา