กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา

ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564. TCAS รอบ 2 : Quota

ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข (ใช้คะแนน GAT/PAT ที่สอบในปีการศึกษา 2564 เท่านั้น)

ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (มีทดสอบปฏิบัติออนไลน์)

ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2)

ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2)

ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ปริญญาใบที่สอง)ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร (ครั้งที่ 2) 

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก
(ใช้คะแนน GAT/PAT)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
(โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)(มีทดสอบปฏิบัติ)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 2) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (มีทดสอบปฏิบัติ)