กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 2 โควตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กำหนดการรับสมัคร

1.รับสมัคร 25 มกราคม – 31 มีนาคม 2564
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2564
3.สอบสัมภาษณ์ 5 เมษายน 2564
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 7 เมษายน 2564
5.แจ้งความจำนงเพื่อเข้าศึกษา 7-8 เมษายน 2564
6.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษา
(ระบบ Tcas)10 พฤษภาคม 2564
7.ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Tcas 10-11 พฤษภาคม 2564
8.สละสิทธิ์ในระบบ Tcas 12-13 พฤษภาคม 2564
9.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พฤษภาคม 2564
10.ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 15-22 พฤษภาคม 2564

**********************************************

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เฉพาะโควตาที่ใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 45 ที่นั่ง (เฉพาะโควตากลุ่มวิชาสามัญ  45 ที่นั่ง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร : เฉพาะโควตาที่ใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยมีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

เฉพาะกลุ่มกลุ่มวิชาสามัญ : กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยมีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต ทั่วประเทศ

เกณณ์ในการคัดเลือก

เฉพาะโควตาที่ใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาษาไทย – สังคมศึกษา – เคมี 25 % ชีววิทยา 25 % ภาษาอังกฤษ 20 % ฟิสิกส์ 15 % คณิตศาสตร์1 15 % แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

เอกสารที่ใช้สมัคร

เฉพาะโควตาที่ใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น. : ใบระเบียนแสดงผลการเรียน

ค่าสมัครสอบ : สาขาแรก 200 บาท สาขาต่อไป 150 บาท

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

TCAS64 รอบที่ 2 โควตา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)