กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรอบที่ 2 โควตา : 2 มีนาคม – 29 เมษายน 2564

คณะและสาขาที่เปิดรับ

สำนักวิชาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 360 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรอุสาหกรรมการบริการ (การท่องเที่ยว/การโรงแรม) ,หสักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอยา่งมืออาชีพ,บริหารธุรกิจการเงิน,บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์),บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์),บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล),หลักสูตรการบัญชี,หลักสูตรเศรษฐศาสตร์,  ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 140 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรกายภาพบำบัด,หลักสูตรเทคนิคการแพทย์,หลักสูตรเทคนิคการแพทย์(Bilingul) ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม,หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม  ไม่ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญก็สมัครได้

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 225 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ,หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ,หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ,หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล,นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์   ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 90 ที่นั่ง

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 220 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ  หลักสูตรภาษาไทย,หลักสูตรภาษาอังกฤษ,หลักสูตรภาษาอังกฤษ(นานาชาติ),หลักสูตรภาษาจีน,หลักสูตรอาเซียนศึกษา, ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย,การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณชุมชน) ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 320 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรนิติศาสตร์,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์,หลักสูตรรัฐศาสตร์, ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 150 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์,หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 370 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จำนวนรับ 370 ที่นั่ง

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  จำนวนรับ 80 ที่นั่ง

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรการออกแบบภายใน,หลักสูตรสถาปัตยกรรม ไม่มีคะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญก็สมัครได้

รายละเอียดแต่ละคณะและสาขา >> รายละเอียด

เรามาดูว่ามีคณะไหนที่เปิดสอนกันบ้าง : รายละเอียด