กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 4 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6
อาชีวะหรือเทียบเท่า. จำนวนในการรับสมัคร 1,034 ที่นั่ง

กำหนดการรับสมัคร >> วันที่ 2-6 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 7 มิถุนายน 2564

ค่าสมัครสอบเพียง สาขาแรก 200 บาท สาขาต่อไป 150 บาท ต่อสาขา
มีสาขาไหนที่เปิดรับบ้างมาชมกันเลยจ้า

คณะเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่, พืนสวน,สัตวศาสตร์ ,ประมง)
  ,เทคโนโลยีการอาหาร

คณะบริหารศาสตร์

 • สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ , การตลาด , การจัดการการโรงแรม ,
  การเงินและการลงทุน , การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

คณะนิติศาสตร์

 • สาขาวิชา นิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

 • สาขาวิชา การปกครอง , รัฐประศาสนศาสตร์
  (วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ , การบริหารท้องถิ่น)

คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชา ออกแบบนวัตศิลป์ ,สถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 • สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ , อนามัยสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชา  จุลชีววิทยา , เคมี , ชีววิทยา , ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ , วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รับม.6 ปวส) ,
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ โยธา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และ
  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาวิชาตอนขึ้นปี2

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

คณะศิลปศาสตร์

– สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ , การพัฒนาสังคม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคม ฟิสิกส์ เคมี ,ชีววิทยา,
คณิตศาสตร์ ,เทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพิเศษ ม.อุบลราชธานี 
เว็บไซต์หลักในการรับสมัคร นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี