กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 2 โควตา ม.เทคโนโลยีสุรนารี (รับสมัครวันที่ 10 มี.ค. – 17 เม.ย. 64)

กำหนดการรับสมัคร

สาขาที่เปิดรับ

 1. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ประกอบด้วย– สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
  – สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
 2. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 3. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (โรงเรียนอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 4. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 5. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  – สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 6. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
 7. หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม)
 8. หลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)
 9. หลักสูตรนานาชาติ (วิศวกรรมศาสตร์) (โรงเรียนอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคตะวันออก)
 10. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา)
  (มีทะเบียนบ้านหรือสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคตะวันออกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 11. วิศวกรรมพรีซิชั่น (หลักสูตรนอกเวลา)
  (มีทะเบียนบ้านหรือสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคตะวันออกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 12. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา)
  (มีทะเบียนบ้านหรือสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคตะวันออกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 13. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยี และนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่ (Update 22 ก.พ. 64)
ขั้นตอนการสมัคร ทำตามขั้นตอน
 1. กรอกข้อมูลการสมัคร Online 
 2. ตรวจสอบรหัสผู้สมัคร
  (โปรดตรวจสอบ รหัสผู้สมัคร ก่อนดำเนินการในขั้นตอนที่ 3. และ 4.)
 3. Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
 4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร
  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร ยกเว้น Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) และ Application ของธนาคารกสิกรไทย (K Plus) โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน
  หากไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]
 5. ตรวจสอบการ Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
  (หลังจาก Upload ไฟล์ไปแล้วประมาณ 3 วันทำการ)
 6. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
  (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)