กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 2 โควตา ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คุณสมบัติ มีคะแนนสอบสามัญ 9 วิชา (Update 20 ม.ค. 64)

1เปิดรับสมัคร Online 10 มี.ค. – 17 เม.ย. 64
2Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 21 เม.ย. 64)
10 มี.ค. – 17 เม.ย. 64
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก5 พ.ค. 64
4ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นหลักฐานแทนการสัมภาษณ์
5 – 6 พ.ค. 64
5ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.cupt.net10 – 11 พ.ค. 64
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว15 พ.ค. 64
7ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา15 – 18 พ.ค. 64
8กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
9ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
 1. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ประกอบด้วย– สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
  – สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
 2. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 3. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 4. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 5. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  – สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 6. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
 7. หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม)
 8. หลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)
 9. หลักสูตรนานาชาติ (วิศวกรรมศาสตร์)
 10. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา)
 11. วิศวกรรมพรีซิชั่น (หลักสูตรนอกเวลา)
 12. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา)
 13. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยี และนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่ 

ลิงค์ รับสมัคร Online  (10 มี.ค. – 17 เม.ย. 64)