กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบที่ 2 โควตา ม.สงขลานครินทร์

#โครงการเปิดรับสมัคร
1โครงการรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2564 หาดใหญ่ 3-11 มี.ค. 64
2โครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปีการศึกษา 2564หาดใหญ่ 3-11 มี.ค. 64
3โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรต่อเนื่อง)หาดใหญ่ 18 ม.ค.-19 มี.ค.64
4โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564หาดใหญ่ 3-11 มี.ค. 64
5โครงการช่อศรีตรัง 1 ปีการศึกษา 2564หาดใหญ่ 3-11 มี.ค. 64
6โครงการ Phuket International Admission ปีการศึกษา 2564Phuket International Admission for Academic Year 2021 ภูเก็ต 3 มี.ค.-23 เม.ย. 64
7โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2564Admission for High School Graduates in 14 Southern Provinces With Foreign Language Proficiency for the Academic Year 2021 (TCAS Round2) ภูเก็ต 3-30 มี.ค. 64
8โครงการพื้นที่ตั้ง ม.อ. 5 วิทยาเขต ปีการศึกษา 2564สุราษฎร์ธานี1มี.ค.-9เม.ย. 64
9โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2564หลายวิทยาเขต3-11 มี.ค. 64
10โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2564หลายวิทยาเขต ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม สมัคร
3-11 มี.ค. 64
เลือกคณะ
29 เม.ย. – 1 พ.ค. 64
11โครงการรับนักศึกษาภายใต้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ปีการศึกษา 2564
หลายวิทยาเขต
3-22 มี.ค. 64
12โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2564 หลายวิทยาเขต3-22 มี.ค. 64
13โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบ2)Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2021 (TCAS 2)หลายวิทยาเขต ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม 3-11 มี.ค. 64
14โครงการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2564 หลายวิทยาเขตสมัคร
3-11 มี.ค. 64
เลือกคณะ
25-27 เม.ย. 64