กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 3 Admission คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2564

การรับสมัคร    :  28 เม.ย ถึง 4 พ.ค 64

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการเปิด รับตรง เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัคร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

โดยเป็นการรับแบบ Admissions รับจำนวน 1,474 คน (ร้อยละ 40 ของแผนผลิต) + จำนวนคงเหลือรอบรับตรงจากพื้นที่ (สละสิทธิ์) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

ประเภทการรับสมัคร (รับบุคคลที่สำเร็จการศึกษา ม.6 )
1. กลุ่มบุคคลทั่วไป
2. กรมการแพทย์ (มีภูมิลำเนาตามที่ประกาศกำหนด)
3.โครงการเสมาพัฒนาชีวิต/รร.ราชประชานุเคราะห์
4. โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า
5.โครงการผลิตพยาบาลฯตามรอยสมเด็จย่า
6. โรงพยาบาลชลประทาน
7.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
8.โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (รับเฉพาะนักเรียนที่ศึกษา/เคยศึกษา ณ รร.ตามโครงการตามพระราชดำริฯ)
9. การรับอิสระ

คณะอื่นๆ ที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัคร จำนวน 8 หลักสูตร
(ระดับปริญญาตรี) จำนวน 5 หลักสูตร
(ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) จำนวน 3 หลักสูตร

ประเภทการรับสมัคร (รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6)
1. บุคคลทั่วไป (รับเฉพาะหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค)
2. การรับอิสระ

การรับแบบ Admissions (รับร้อยละ 20 ของแผนผลิตทุกลักสูตร)
หลักสูตรและจำนวนการรับ ดังนี้

รับสมัครระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร ประเภทการรับสมัคร กลุ่มบุคคลทั่วไป
1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
3. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

(ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) จำนวน 3 หลักสูตร จำนวนการรับ ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน

เอกสาร : ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564

สมัคร และอ่านรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม  ได้ที่   :    admission.pi.in.th/admission