กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 2 โควตา มน. มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2564

ภาพจาก mandarinestar.com

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 8-18 กุมภาพันธ์ 2564

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจสอบความถูกต้อง : วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ตรวจร่างกาย : วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ยีนยันสิทธิ์ : วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564

ภาพจาก mandarinestar.com

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวนรับทั้งหมด 435 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ภูมิศาสตร์,วิทยาศาสตร์การประมง,ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์,เกษตรแม่นยำ,เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ใช้คะแนนสอบGAT PAT1 PAT2

คณะวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 465 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สถิติ ,วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT1 PAT2

*สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.75 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 435 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมวัสดุ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมเคมี  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT1 PAT3

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 70 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบGAT PAT4

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์,การออกแบบสื่อนวัตกรรม,ทัศนศิลป์  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบGAT PAT6

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน จำนวนรับทั้งหมด 24 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ใช้คะแนนสอบ GAT PAT1 PAT2

คณะเภสัชศาสตร์  จำนวนรับ 70 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม ,วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT2

คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT1 PAT2

คณะพยาบาลศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT2

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวนรับทั้งหมด 215 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์การแพทย์,วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนืองโท),ชีวเคมีและชีววิทยา,พยาธิวิทยากาพวิภาค  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT2

คณะสหเวชศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 140 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์,เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,<รังสีเทคนิค,ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต กำหนดPAT2 ขั่นต่ำ 90 คะแนน  ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 92 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา อนามัยชุมชน,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT2

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จำนวนรับทั้งหมด 290 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ใช้คะแนนสอบ GAT 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00 ใช้คะแนนสอบ GAT  PAT1

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงิน การจัดการธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธูรกิจ ใช้คะแนนสอบ GAT  PAT1

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ใช้คะแนนสอบ GAT  PAT1

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ใช้คะแนนสอบ GAT  PAT1

⇒หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ใช้คะแนนสอบ GAT 

*สาขาการเงิน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 87 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พม่าศึกษา,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาไทย,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาอังกฤษ,ภาษาเกาหลี,นาฏศิลป์ไทย ใช้คะแนนสอบ GAT

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาเกาหลี ใช้คะแนนสอบ GAT PAT8.3

⇒หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย,ดุริยางคศาสตร์สากล ใช้คะแนนสอบ GAT

*ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

คณะศึกษาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 253 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ใช้คะแนนสอบ GAT PAT5

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  ใช้คะแนนสอบ GAT PAT1 PAT2 PAT5 โดยทุกวิชามีคะแนนสอบไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ ,พลศึกษาและวิทยาศาสตร์ออกกำลังกาย ใช้คะแนนสอบ GAT PAT5

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ใช้คะแนนสอบ GAT PAT5

*ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 112 ที่นั่ง ใช้คะแนนสอบGAT

ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 213 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,รัฐประศาสนศาสตร์ ใช้คะแนนสอบ GAT

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,พัฒนา ใช้คะแนนสอบ GAT

*ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนรับทั้งหมด 160 ที่นั่ง ใช้คะแนนสอบ GAT PAT1

จำนวนรับทั้งหมด

2,991 ที่นั่ง ในปีที่แล้วจะการปรับจำนวนรับใหม่ กว่า 4 พันที่นั่ง

รวมโควตา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 145 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โดยเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยุ่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 18 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรดิตถ์ อุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท

มีเกรดเฉลี่ยและคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GAT-PAT ตามคณะและสาขาระบุไว้

ค่าสมัครสอบ

300 บาท

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่2 โควตา มน 

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร