กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2564

รอบที่ 1

 • การตรวจสุขภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบ 1-3) ดาวน์โหลด
 • โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2563) ดาวน์โหลด
 • โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศในความร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2563) ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัคร TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด

รอบที่ 2

 • การตรวจสุขภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบ 1-3) ดาวน์โหลด
 • โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2563) ดาวน์โหลด
 • โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศในความร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2563) ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัคร TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด

รอบที่ 3

 • การตรวจสุขภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบ 1-3) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (Admission 1) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (Admission 2) ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัคร TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด