กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 2 โควตา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร

โครงการวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ29 ม.ค. 6430 เม.ย. 64
โครงการโควตาพื้นที่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
28 ม.ค. 6422 มี.ค. 64
โครงการโควตาพื้นที่
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
11 ม.ค. 6422 มี.ค. 64
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี11 ม.ค. 6422 มี.ค. 64
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ15 ก.พ. 6422 มี.ค. 64
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกรอบที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี16 ก.พ. 6422 มี.ค. 64
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่ายรอบที่ 3
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
28 ม.ค. 6422 มี.ค. 64
โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี1 มี.ค. 6420 เม.ย. 64
โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT1 มี.ค. 6420 เม.ย. 64
โครงการโควตาพื้นที่ระยอง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม1 มี.ค. 6422 มี.ค. 64
โครงการรับตรง (เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล15 ก.พ. 644 เม.ย. 64
โครงการต่อยอด ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการรอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ11 ม.ค. 6422 มี.ค. 64
โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT/วิชาสามัญ วิทยาลัยนานาชาติ29 ม.ค. 6430 เม.ย. 64
โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา1 มี.ค. 6420 เม.ย. 64
โครงการโควตา MOU คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ11 ม.ค. 6422 มี.ค. 64

ขั้นตอนการสมัคร

  1. อ่านข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา จากประกาศรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัคร
  2. หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิ๊ก “สร้างบัญชีผู้ใช้” ก่อนเข้าสู่ระบบรับสมัคร
  3. กรอกข้อมูลการสมัคร ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
  4. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
  5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
  6. ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
  7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไปหลังจากวันที่สมัคร
  8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในใบหลักฐานการสมัครจะปรากฏข้อมูล เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

หน้าเว็ปไซต์หลักในการรับสม้คร : คลิกที่นี่