กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง 64 และระบบ TCAS64 รอบที่ 2 โควตา มจพ.

รับบตรง 64 และระบบ TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีรายละเอียดอะไรบ้างไปดูกัน…

โครงการที่เปิดรับ

1.โครงการโควตาจังหวัดระยอง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มจพ.วิทยาเขตระยอง ปีการศึกษา 2564   <<คลิกอ่านที่นี่>>

2.โครงการโควตาภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มจพ.วิทยาเขตระยอง ปีการศึกษา 2564  <<คลิกอ่านที่นี่>>

3.โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนานาชาติ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

4.ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564*โครงการโควตาพื้นที่  <<คลิกอ่านที่นี่>>
*โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 2  <<คลิกอ่านที่นี่>>

5. โควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

6.โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2564
คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

7. โครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส. และโครงการต่อยอด ปวส. 2 และโควตา MOU2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

8.โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ <<คลิกอ่านที่นี่>>

9.โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6หรือ ปวช.)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะที่เปิดรับ : วิศวกรรมศาสตร์

10. โควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

11. โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2564  <<คลิกอ่านที่นี่>>
รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

มจพ. กรุงเทพ คณะที่เปิดรับ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม,วิทยาศาสตร์ประยุกต์,วิศวกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมและการออกแบบ,วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม,วิทยาลัยนานาชาติ,พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

มจพ. ปราจีนบุรี คณะที่เปิดรับ : เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม,บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ,อุตสาหกรรมเกษตร

มจพ. ระยอง คณะที่เปิดรับ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม , บริหารธุรกิจ

กำหนดการรับสมัคร

โครงการวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ29 ม.ค. 6430 เม.ย. 64
โครงการโควตาพื้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร28 ม.ค. 6422 มี.ค. 64
โครงการโควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม28 ธ.ค. 6326 ก.พ. 64
โครงการโควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ11 ม.ค. 6422 มี.ค. 64
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี11 ม.ค. 6422 มี.ค. 64
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 6422 ก.พ. 64
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่ายรอบที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร28 ม.ค. 6422 มี.ค. 64
โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.)1 ธ.ค. 631 มี.ค. 64
โครงการโควตาพื้นที่ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี11 ม.ค. 6415 ก.พ. 64
โครงการโควตาพื้นที่ระยอง คณะบริหารธุรกิจ11 ม.ค. 6414 ก.พ. 64
โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล14 ธ.ค. 638 ก.พ. 64
โครงการต่อยอด ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการรอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ11 ม.ค. 6422 มี.ค. 64
โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT/วิชาสามัญ วิทยาลัยนานาชาติ29 ม.ค. 6430 เม.ย. 64
โครงการโควตา MOU คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ11 ม.ค. 6422 มี.ค. 64

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ