กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 3 Admission ม.ขอนแก่น (7-15 พฤษภาคม 2564)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 7-15 พฤษภาคม 2564
สมัครทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/admission64

กำหนดการ

คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ภายในปีการศึกษา 2563
  2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
  3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
  4. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
  5. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา  2564จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ/หรือผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 และ หรือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) (ในบางคณะ/สาขาวิชา) โดยจะต้องมีผลคะแนนครบทุกรายวิชาตามที่คณะ/สาขากำหนด
  • หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1 – 5 ข้อใดข้อหนึ่งและหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตนักศึกษาทันที

ตารางแสดงคณะสาขาที่เปิดรับ และเกณฑ์การรับ รอบที่ 3 รูปแบบที่ 1 (Admission 1) ปีการศึกษา 2564

ตารางแสดงคณะสาขาที่เปิดรับ และเกณฑ์การรับ รอบที่ 3 รูปแบบที่ 2 (Admission 2) ปีการศึกษา 2564

เว็ปไซต์หลัก : admissions.kku.ac.th/admission64