กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง64 ม.ขอนแก่น รอบที่ 1.2 Portfolio

ประกาศรับสมัคร รับตรง64 ม.ขอนแก่น รอบที่ 1.2 Portfolio

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ตามคณะสมัครกำหนด และพิจารณา GPAX

โครงการที่รับ ดังนี้

รอบที่ 1/2 รับสมัครวันที่ 27 ม.ค. – 5 ก.พ. 64

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ รับสมัครวันที่ 27 ม.ค. – 5 ก.พ. 64

คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครวันที่ 27 ม.ค. – 5 ก.พ. 64

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ     :     เอกสาร

คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย       :     เอกสาร

เกณฑ์การพิจารณา

ใช้การสอบสัมภาษณ์

ระเบียบการรับสมัคร  กำหนดการรับสมัคร    :    26 ม.ค. – 05 ก.พ. 64

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ 
https://admissions.kku.ac.th/regis_app