กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 3 Admission จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบที่ 3  Admission ( Admission 1 & Admission 2 )
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 จะต้องลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS64ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่าในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (Admission 1)
องค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่าในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (Admission 2)