กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 2 โควต้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)

CR. www.md.chula.ac.th

รอบที่ 2 โควตา (Quota)
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

ประกาศรับสมัครสอบ. (15 กันยายน 2563)

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม). (2 กุมภาพันธ์ 2564)