กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 3 ม.เชียงใหม่

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 รอบที่3 แบบที่3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 และแบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2

กำหนดการ
1. ดำเนินการสมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. (7-15 พค 64)
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1 ทาง
>>>> https://student.mytcas.com (26 พค 64)
3. ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 ในระบบ TCAS
>>>> https://student.mytcas.com (26-27 พค 64)
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2
>>>> https://student.mytcas.com (1 มิย 64)
5. ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ
6. ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ (2-5 มิย 64)
>>>> https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate
7. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 เป็นรายบุคคล (10 มิย 64)
>>>> https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
8. พิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม. (7-12 มิย 64)
9. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รูปแบบออนไลน์และส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นไฟล์pdf (9-12 มิย 64)

ประกาศระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 และแบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 และแบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564