กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง 
เปิดรับสมัคร วันที่ 1-9 มิถุนายน 2564

 • โครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านพลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ EEC รอบที่ 2  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ ยื่นเกรดและ Portfolio 
  ระเบียบการรับสมัคร 
 • โครงการยกระดับการศึกษานักศึกษา ปวช. สู่นักนวัตกรรมในเขตพื้นที่ EEC รอบที่ 2 ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ ยื่นเกรดและ Portfolio 
  ระเบียบการรับสมัคร 

2.โครงการรับตรง รอบสมทบพิเศษ TCAS 4 ประจำปีการศึกษา 2564 
เปิดรับสมัคร วันที่ 3-9 มิถุนายน 2564 >> เรียนที่กรุงเทพ

 • คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ทุกสาขาที่เปิดรับโครงการปกติ  จำนวนรับทั้งหมด 35 ที่นั่ง
  – สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล , วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ , วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์   ใช้โอเน็ต
  – สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ , วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง , วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา , วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 9 ที่นั่ง

โครงการสมทบพิเศษ
– สาขาที่เปิดรับ  วิศวกรรมโยธา ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

โครงการปกติ
– สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมวิสดุ ,วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม   ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติและสมบทพิเศษ จำนวนรับทั้งหมด 385 ที่นั่ง   ทุกสาขา ใช้คะแนนสอบตามที่สาขาระบุ อ่านต่อที่ระเบียบการด้านล่าง
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการปกติ จำนวนรับทั้งหมด 18 ที่นั่ง  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โครงการปกติ จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ
 • วิทยาลัยนานาชาติ โครงการปกติ  จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง กรณีได้เกรดมากกว่า 3.00  ไม่ใช้ GAT-PAT โอเน็ต และวิชาสามัญ  หรือจะยื่นคะแนนสอบ อ่านต่อที่ระเบียบการด้านล่าง

>> เรียนที่ปราจีนบุรี

 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โครงการปกติ จำนวนรับทั้งหมด 70 ที่นั่ง ใช้เพียงโอเน็ตเท่านั่น
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการปกติ จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง ใช้เพียงโอเน็ตเท่านั่น
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ โครงการปกติ จำนวนรับทั้งหมด 240 ที่นั่ง  ใช้เพียงโอเน็ตเท่านั้น

>> เรียนที่ระยอง

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการปกติ จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง สาขา วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ ใช้เกรดยื่นอย่างเดียว
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการปกติ จำนวนรับทั้งหมด 240 ที่นั่ง  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ ใช้เกรดยื่นอย่างเดียว
 • คณะบริหารธุรกิจ โครงการปกติ  จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ ใช้เกรดยื่นอย่างเดียว

ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงสมทบ 

3.โควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนานาชาติ 
รายละเอียดในการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ – 8 มิถุนายน 2564

เว็บไซต์หลัก รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ