กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2563 TCAS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของแต่ละสาขาวิชา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของแต่ละสาขาวิชา

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
รอบที่ 3 (Admission 1)

ใบรับรองผลการตรวจตาบอดสีของคณะสหเวชศาสตร์
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564รอบที่ 3 (Admission 2)

องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชา รูปแบบที่ 4 (Admission2)new2

ใบรับรองผลการตรวจตาบอดสีของคณะสหเวชศาสตร์
ใบรับรองผลการตรวจตาบอดสีของคณะเภสัชศาสตร์