กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน มีคณะอะไรบ้างไปดูกัน…

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

จุฬา62
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 จะต้องลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS63
ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย

รอบที่ 1 . แฟ้มสะสมผลงาน

ระหว่างวันที่ 3-16 ธ.ค. 62 เวลา 16:30 น.

ประกาศ   สมัคร   ตรวจสถานะ

new2 จำนวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (TCAS63) new2

 

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและ
เยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละครเพื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
จำนวน 4 โครงการ

9.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

9.1.1 นักเรียนโครงการ พสวท. (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี))

9.1.2 นักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านตามเกณฑ์ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

9.2 โครงการโอลิมปิกวิชาการ

9.3 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

9.4 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาใน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) คณะครุศาสตร์

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาใน
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพ
สัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

21. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมีและสาขาชีววิทยาเข้าศึกษาในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

22. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

23. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์

24. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์

25. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา

26. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตรเข้าศึกษาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

27. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องจัดเตรียม

 1. ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย
 2. รูปถ่ายขนาด 4×5 ซม. หรือ 1.5×2 นิ้ว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ เป็นรูปเดี่ยวหน้าตรงไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ เห็นใบหน้าชัดเจน โดยมีขนาดของใบหน้า 70-80% ของพื้นที่รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริงและต้องไม่มีการปรับแต่งแสงทางดิจิตอล เป็นไฟล์นามสกุล.jpg โดยมีขนาด 475×600 พิกเซล และมีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB ตัวอย่างภาพผู้สมัครที่ถูกต้อง
 3. รูปบัตรประชาชนด้านที่มีรูปถ่ายของผู้สมัคร (บัตรประจำตัวประชาชน ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถเห็นรูปถ่ายของผู้สมัคร ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน โดยสแกน เป็นไฟล์นามสกุล.jpg มีขนาดความกว้าง 600 พิกเซล และความสูง 388 พิกเซล มีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB) ตัวอย่างภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง
 4. การชำระค่าธรรมเนียม หากผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
 5. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น และจะถือวันที่ประทับตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นสำคัญ

การสมัครจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้สมัครได้ทำการสมัคร แนบรูปถ่าย รูปบัตรประจำตัวประชาชน ชำระค่าธรรมเนียม และส่งเอกสารการสมัคร ** หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินและส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ**

Download

 • ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ดาวน์โหลด 
 • คู่มือ TCAS 63 สำหรับผู้สมัคร ปรับปรุงล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด 
 • คู่มือ TCAS 63 สำหรับโรงเรียน ปรับปรุงล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด 

การสมัคร ต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร
 2. เลือก คณะ/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัคร
 3. Upload ภาพผู้สมัคร และ ภาพบัตรประจำตัวประชาชน
 4. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
 5. พิมพ์ใบสมัคร นำไปชำระเงิน และ พิมพ์ใบปะหน้าซอง เพื่อส่งเอกสารการสมัคร
  เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงิน พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร
  ให้ผู้สมัครส่งเอกสารส่วนนี้ เป็นหลักฐานการสมัครตามข้อ 5.2.1 ในประกาศการรับสมัครฯ

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว เป็นข้อมูลในการประมวลผล

435 Comments