กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

Update ระเบียบการรับตรง TCAS 61 มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแล้วจ้า !!

Update ระเบียบการรับตรง TCAS 61 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ   ตอนนี้มี ระเบียบการของ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น( แต่ไม่ละเอียดเลย ) ออกมาแล้วครับ    มหาวิทยาลัยที่ยังรอข้อมูลต่อไปคือ บูรพา อุบล วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
5 มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
10 มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
11 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
13 มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าสู่เว็บไซต์
14 มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
16 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
17 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าสู่เว็บไซต์
20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
21 มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
22 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
23 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าสู่เว็บไซต์
24 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าสู่เว็บไซต์ PDF

361 Comments