กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS61 เกณฑ์คัดเลือก รับตรงนักศึกษา 61มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TCAS เกณฑ์คัดเลือก รับตรงนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  คณะที่เปิดรับสมัครได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ และ หน่วยงานอื่นๆ

น้องสามารถเข้าไปดูเกณฑ์คัดเลือกได้ที่  http://www.kmutt.ac.th/admission61/AdmissionContent2561.html

45 Comments