กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

จัดเต็มกับรายละเอียด TCAS 61 รอบ 1 (Portfolio) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบทั้ง 14 โครงการ

ลืมภาพรับตรงพิเศษและรับตรงปกติของจุฬาฯ ไปได้เลย มาแบบจัดเต็มกับรายละเอียด TCAS 61 รอบ 1 (Portfolio) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบทั้ง 14 โครงการ เปิดรับสมัครพร้อมกัน 2 – 9 ต.ค.นี้ เลือกสมัครได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น รายละเอียด TCAS แต่ละโครงการมีอะไรบ้าง ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ฯ คณะอักษรศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จำนวน 5 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาสังคมฯ, วิทย์, คณิต, แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon ผ่านการเข้าค่ายอบรอมรอบสุดท้าย (35 คน) โอลิมปิก สอวน.
ทดสอบ Icon มี Portfolio กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon GPAX, GPA
ทดสอบ Icon Portfolio
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษฯ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอักษรศาสตร์ จำนวน 30 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.75
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP (เลือก)
ทดสอบ Icon มี Portfolio ได้รางวัลหรือความสามารถตามที่โครงการกำหนด

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon GPAX
ทดสอบ Icon ผลสอบภาษาอังกฤษ
ทดสอบ Icon Portfolio
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์  
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จำนวน 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 3 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
ทดสอบ Icon ได้รับเหรียญเงินหรือเหรียญทอง ในการแข่งโอลิมปิก สอวน.
ทดสอบ Icon มี Portfolio กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมอื่นๆ

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon GPAX
ทดสอบ Icon Portfolio
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์ จำนวน 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะจิตวิทยา จำนวน 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ จำนวน 5 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon คณะจิตวิทยา ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon มีความสามารถในประเภทกีฬาที่โครงการกำหนด
ทดสอบ Icon มี Portfolio ผลงานความสามารถทางด้านกีฬาที่กำหนด

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon GPAX
ทดสอบ Icon Portfolio
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาวิทย์, คณิต แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาอื่น ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP (เลือก)
ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกค่าย 2 โอลิมปิก สอวน.
ทดสอบ Icon มี Portfolio กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และความสามารถพิเศษ

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon GPAX
ทดสอบ Icon Portfolio
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการรับตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชานฤมิตศิลป์ จำนวน 4 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จำนวน 10 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon สาขาวิชานฤมิตศิลป์ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.30
ทดสอบ Icon มี Portfolio ในผลงานตามที่แต่ละสาขากำหนด

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon GPAX
ทดสอบ Icon Portfolio
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะครุศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกค่าย 2 โอลิมปิก สอวน. คณิตศาสตร์ หรือ เข้าร่วมการแข่ง TMO, IMO
ทดสอบ Icon มี Portfolio กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และความสามารถพิเศษ

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon GPAX
ทดสอบ Icon Portfolio
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 

โครงการรับตรงคณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จำนวน 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon โครงการโอลิมปิกวิชาการ จำนวน 200 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.) จำนวน 149 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 25 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตววิทยา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพันธุศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธรณีวิทยา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวเคมี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิสดุศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
ทดสอบ Icon มี Portfolio ในผลงานตามที่แต่ละโครงการกำหนด
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติตามที่แต่ละโครงการกำหนด

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร(ตามโครงการที่สมัคร)
ทดสอบ Icon Portfolio
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ทดสอบ Icon หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ทดสอบ Icon หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง หรืออยู่ใน 10 อันดับแรกในการแข่งโอลิมปิก สสวท.
ทดสอบ Icon มี Portfolio กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และอื่นๆ

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon GPAX
ทดสอบ Icon Portfolio
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 4 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ หรืออยู่ชั้นปีที่ 2 โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.75
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาเคมี, ฟิสิกส์ แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 4.00
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มีผลการแข่งขันอยู่ลำดับที่ 1-50 ในโอลิมปิก สอวน.
ทดสอบ Icon มี Portfolio กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และความสามารถพิเศษ

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon GPAX
ทดสอบ Icon Portfolio
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 4 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา(ไม่เกิน 1 ปี) หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6, Grade 12 หรือ Year 13
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.75
ทดสอบ Icon มีผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
– TOEFL (Internet-besed)ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน (หรือ)
– IELTS (Academic)ไม่ต่ำกว่า 7.0 คะแนน (หรือ)
– CU-TEP & Speaking ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน
ทดสอบ Icon มีผลสอบ SAT II หรือ GCE A-Level
ทดสอบ Icon มี Portfolio กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และความสามารถพิเศษ

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon GPAX
ทดสอบ Icon ผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, CU-TEP)
ทดสอบ Icon ผลสอบ SAT II หรือ GCE
ทดสอบ Icon Portfolio
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพายากรธรณี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ (กลุ่ม Genius)
ทดสอบ Icon มี Portfolio กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และความสามารถพิเศษ

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon GPAX
ทดสอบ Icon Portfolio
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 6 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม จำนวน 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ จำนวน 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี จำนวน 5 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเข้มโอลิมปิก สอวน.
ทดสอบ Icon มี Portfolio กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และความสามารถพิเศษ

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon GPAX
ทดสอบ Icon Portfolio
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพายากรธรณี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนในโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.) หรือในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
ทดสอบ Icon มี Portfolio กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และความสามารถพิเศษ

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon GPAX
ทดสอบ Icon Portfolio
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

887 Comments