กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มีคณะและสาขาไหนบ้างที่เปิดรับ มาดูกัน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย,การศึกษาพิเศษ,คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์ศึกษา,เคมี,จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว,จิตวิทยา,ดนตรีศึกษา(แขนงวิชาดนตรีใหม่ ดนตรีตะวันตก),นาฏศิลป์ไทย,เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา,พลศึกษา,พุทธศาสนศึกษา,ฟิสิกส์,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,ศิลปศึกษา,สังคมศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์ (วิชาเอกวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบPATและวิชาสามัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์,คหกรรมศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,เทคนิคสัตวแพทย์,ภูมิสารสนเทศ,ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย,วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม,สถิติประยุกต์,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การพัฒนาสังคม,ภาษาไทย,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ,ภาษาอังกฤษธุรกิจ,สารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์,การจัดการโรงแรม,อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ ยกเว้นภาษาไทยและญี่ปุ่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รัฐประศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ทัศนศิลป์,ออกแบบนิเทศศิลป์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การจัดการ การเงินและการธนาคาร การจัดกรโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,การตลาด,การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

หลักสูตรเศรษฐศาสรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(กลุ่มวิชาสื่อสารมวลชน,การสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบPATและวิชาสามัญ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นวัตกรรมเซรามิกส์,ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรืออาชีวะ อ่านต่อระเบียบการ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒โครงการ ทุน เพชรราชภัฏราชสีมา  10 ทุน ใช้คะแนนสอบ GPAX วิชาสามัญตามสาขาที่ระบุ GAT/PAT O-NETหรือV-NET

⇒โครงการโควตาเรียนดี ใช้GPAX GAT/PAT เฉพาะสาขาที่ระบุไว้  O-NETหรือV-NET

⇒โครงการโควตากิจกรรมเด่น ใช้คะแนนสอบ GPAX วิชาสามัญ GAT/PAT ตามสาขาที่ระบุ O-NETหรือV-NET

⇒โครงการ โควตาทุนพิเศษ ใช้คะแนนสอบ GPAX วิชาสามัญ GAT/PAT ตามสาขาที่ระบุ O-NETหรือV-NET

⇒โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ใช้คะแนนสอบ GPAX วิชาสามัญ GAT/PAT ตามสาขาที่ระบุ O-NETหรือV-NET

⇒โครงการความร่วมมือ สพม. 31 ใช้คะแนนสอบ GPAX วิชาสามัญ GAT/PAT ตามสาขาที่ระบุ O-NETหรือV-NET

⇒โครงการนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ใช้คะแนนสอบ GPAX วิชาสามัญ GAT/PAT ตามสาขาที่ระบุ O-NETหรือV-NET

กำหนดการรับสมัคร

สมัครออนไลน์ : วันที่ 1 มีนาคม – 18 เมษายน 2564

ชำระเงิน : วันที่1 มีนาคม – 19 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 30 เมษายน 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 เมษายน 2564

**************************************************************

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เว็บไซต์รับสมัคร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา