กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รอบที่4 รับตรงอิสระ รอบเพิ่มเติม เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน 2564

มาดูคณะที่เปิดรับกัน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวนรับทั้งหมด 53 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) , วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (เทียบโอน)  
ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวนรับทั้งหมด 270 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาอังกฤษบางส่วน) , สถิติประยุกต์  , สถิติธุรกิจประกันภัย , คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับทั้งหมด 352 ที่นั่ง

สำหรับน้องม.6 และปวช

สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ , เทคโนโลยีวิศวกรมพอลิเมอร์ , เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนวัติ) 
ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

สาขาวิชา  เทคโนโลยีวิศวกรรมยนต์ ,เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ , เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (แขนงวิชาโทรคมนาคม), เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต ,การจัดการกระบวนการผลิต ), การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ,  โครงการสมบทพิเศษ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

สาขาวิชา เทคโนโลยีการเชื่อม , เทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล) , ออกแบบแม่พิมพ์  หลักสูตร2-3 ปี สำหรับปวส. ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

สาขาวิชา การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นานาชาติ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวนรับทั้งหมด 220 ที่นั่ง

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ,  เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต , วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ , วิศวกรรมเกษตรและอาหาร , วิศวกรรมสารสนเทศและเครื่อข่าย ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร , เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต . การจัดการอุตสาหกรรม ,คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตร 2 ปีครึ่ง สำหรับ ปวส. ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ , วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

เรียนที่ปราจีนบุรี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  จำนวนรับทั้งหมด 200 ที่นั่ง

สาขาวิชา  การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม , บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 
ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

สาขาวิชา  การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม , บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า หลักสูตร 3 ปี สำหรับ ปวส. ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

เรียนที่ ระยอง

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง

สาขาวิชา กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ , ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ , การบัญชี , บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 
ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวนรับทั้งหมด 55 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนวัติ (แขนงวิชาวิศวกรมไฟฟ้ากำลัง ,วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ) , เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี , เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ,วิศวกรรมโลหะการ ) 
ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

ระเบียบการในการรับสมัคร

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ