กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 TCAS65รอบที่ 2 โควตา (Quota)

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 จะต้องลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS65 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร วันที่ 1-12 มีนาคม 2564

โครงการที่เปิดรับ

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาสเปนเข้าศึกษาในหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมไทยเข้าศึกษาในหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

5.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นทางสุขศึกษาและพลศึกษาเข้าศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  คณะครุศาสตร์

6.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

7.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์

8.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์

9.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

10.โครงการผ่านความร่วมมือทางการศึกษากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

11.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

12.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

13.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

14.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ ทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

15.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ ทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

16.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

17.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โรงเรียนปอเนาะพิเศษฯ

18.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท โดยความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข)

19.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล

21.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะ ระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี (คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

22.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

23.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    คลิกสมัครที่นี

เว็ปไซต์หลัก คลิกที่นี่