กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน (PORTFOLIO) ม.เชียงใหม่ 63

เชียงใหม่​TCAS

การรับสมัครปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่63


การรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System)

คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกอบด้วยการคัดเลือก 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (พิจารณาจากผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน)

ลำดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 1-12 ธันวาคม 2561 นักเรียนดำเนินการสมัคร ผ่านทาง website http://www.reg.cmu.ac.th (ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 24.00 น.) ผู้สมัครชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระเงิน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล (ชำระเงินได้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ตามเวลาทำการของธนาคาร)
2 14 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายในการส่งใบสมัคร, หลักฐานการชำระเงิน และเอกสารประกอบการสมัครโดยให้สั่งทางไปรษณีย์ เท่านั้น ทั้งนี้จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3 28 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิ์ข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
4 5 มกราคม 2562 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก
5 5 มกราคม 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ผู้มีสิทธเิ์ข้าสอบสัมภาษณ์เฉพาะคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6 ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ผู้มีสิทธเิ์ข้าสอบสัมภาษณ์คณะต่าง ๆ TCAS รอบที่ 1 (จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ )
7 28 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
8 30-31 มกราคม 2562 นักเรียนยืนยันสิทธเิ์ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านระบบ Clearing House ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62
9 5 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธเิ์ข้าศึกษา รอบที่ 1 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
10 ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (สอบข้อเขียน)

2.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และการรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือ , การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา
ลำดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนดำเนินการสมัคร ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th (ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.)
2 11-14 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนพิมพ์ใบสมัคร ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th นำใบสมัครและเงินค่าสมัครไปยื่น-ชำระเงิน ที่หน่วยรับสมัครของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่เท่านั้น สำหรับผู้สมัครโครงการชาวไทยภเูขายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ตามที่กรมการปกครองกำหนด ณ ที่ว่า การอำเภอ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ปัจจุบัน (สอบถามกำหนดการได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ)
3 15-19 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนส่งเอกสารการสมัครให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 1 มีนาคม 2562 ประกาศเลขประจำตัวผู้สมัคร / รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก / จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
5 10 มีนาคม 2562 สอบวิชาเฉพาะของคณะวิจิตรศิลป์ที่รับสมัครและจัดสอบเอง (FA1,FA3)
6 6-7 เมษายน 2562 แก้ไขคณะและสาขาวิชา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการเลือก
7 12 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิ์ข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
8 19 เมษายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก , เข้ารับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามสถานที่ที่กำหนด(จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
9 24 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
10 24-25 เมษายน 2562 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านระบบ Clearing House ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62
11 27 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธเิ์ข้าศึกษา รอบที่ 2 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
12 ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2.2 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ (สำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินการ)
ลำดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 19-26 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง website http://www.reg.cmu.ac.th (ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.) โดยชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระเงิน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชำระเงินได้ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตามเวลาทำการของธนาคาร)
2 28 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายในการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ให้ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ทั้งนี้จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3 12 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิ์ข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
4 19 เมษายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก , เข้ารับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามสถานที่ที่กำหนด(จะแจ้งใ้ทราบทางเว็บไซต์ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
5 24 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
6 24-25 เมษายน 2562 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านระบบ Clearing House ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62
7 27 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
8 ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2.3 การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
ลำดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 คณะกำหนด นักเรียนดำเนินการสมัคร ตามกำหนดการของคณะ
2 12 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
3 19 เมษายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก , เข้ารับการตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ตามสถานที่ที่กำหนด(จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
4 24 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
5 24-25 เมษายน 2562 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านระบบ Clearing House ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62
6 27 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ลำดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 17-29 เมษายน 2562 นักเรียนดำเนินการสมัครผ่านทาง website https://www.mytcas.com/TCAS62 ชำระเงินค่าสมัครตามจำนวน สาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชำระเงินผ่านระบบ Prompt Pay หรือ ตู้ ATM , Mobile Banking , Internet Banking และ Counter Service ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562
2 9 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
3 11 พฤษภาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก
4 11 พฤษภาคม 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธเิ์ข้าสอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5 ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คณะอื่นๆ TCAS รอบที่ 3 (จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ )
6 17 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธเิ์ข้าศึกษา รอบที่ 3 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
7 ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

ลำดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 9-19 พฤษภาคม 2562 นักเรียนดำเนินการสมัครผ่าน ทาง website https://www.mytcas.com/TCAS62 ชำระเงินค่าสมัครตามจำนวน สาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชำระเงินผ่านระบบ Prompt Pay หรือ ตู้ ATM , Mobile Banking , Internet Banking และ Counter Service ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
2 29 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
3 1 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก
4 1 มิถุนายน 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธเิ์ข้าสอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5 ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คณะอื่นๆ TCAS รอบที่ 4 (จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ )
6 7 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธเิ์ข้าศึกษา รอบที่ 4 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
7 ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

ลำดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 30 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2562 นักเรียนดำเนินการสมัคร ทาง website https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ (ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น.) โดยชำระเงินผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระเงิน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (ชำระเงินได้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ตามเวลาทำการของธนาคาร)
2 5 มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายในการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร มายังสำนักทะเบียนฯ โดยให้ส่งทางไปรษณีย์ เท่านั้น ทั้งนี้จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3 12 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
4 14 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก
5 14 มิถุนายน 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธเิ์ข้าสอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6 ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธเิ์ข้าสอบสัมภาษณ์คณะอื่นๆ TCAS รอบที่ 5 (จะแจ้งใหท้ ราบทางเวบ็ ไซต์https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ )
7 17-18 มิถุนายน 2562 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
8 20 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 5 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
9 ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

**กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) เอกสารอ้างอิง**


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและสองภาษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและสองภาษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ผ่านช่องทางการรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) และการรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (IPAS) จำนวน 11 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรนานาชาติ

ลำดับที่ คณะ หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับนักศึกษา
TCAS IPAS รวม
1 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
30 10 40
2 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
30 30
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
50 25 75
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
39 10 49
5 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
200 70 270
6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
15 10 25
7 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
40 40
8 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์
120 30 150
9 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
60 40 100

หลักสูตรสองภาษา

ลำดับที่ คณะ หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับนักศึกษา
TCAS IPAS รวม
1 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
185 30 215
2 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม
130 30 160

ม.เชียงใหม่

**ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0 5394 8915-17 หรือทางเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มช.**

589 Comments