กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน (PORTFOLIO) ม.ขอนแก่น 63

TCASขอนแก่น

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน (PORTFOLIO) ม.ขอนแก่น 63
คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563
(2-16 ธันวาคม 2563)

คณะที่เปิดรับ
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะเกษตรศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะศึกษาศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะเทคนิคการแพทย์
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
 คณะทันตแพทยศาสตร์
 คณะเภสัชศาสตร์
 คณะเทคโนโลยี
 คณะสัตวแพทยศาสตร์
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 คณะนิติศาสตร์
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 วิทยาลัยนานาชาติ
 คณะเศรษฐศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

TCASขอนแก่น1

จำนวนการรับนักศึกษา (จำแนกตามรอบการรับเข้าศึกษา)
ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

949 Comments