จากแนวนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ด […]