รอบที่ 1 การตรวจสุขภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่ […]