มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลื […]