หลังจากตารางช่วงคะแนนและคะแนนเฉลี่ยวิชาสามัญออกมาหมดแล้ […]