โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (เฉพาะโครงการร่วม […]