การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ ทางดนต […]