เมื่อวันที่ 17 เมษายน นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะอน […]