เราอยากที่จะ ก้าว ไปให้ถึงที่สุด เท่าที่พลังของเราและทุ […]