กำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำห […]