กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร 3 วันเท่านั้น

กำหนดการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)
เปิด รับสมัคร วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ : 10 มิถุนายน 2564
สอบสัมภาษณ์ : 12 มิถุนายน 2564

ประกาศผลการคัดเลือก : 15 มิถุนายน 256
จำนวนที่เปิดรับทั้งหมด 674 ที่นั่ง
ค่าสมัคร >> 600 บาท
ชำระภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564ก่อนเวลา 23.00 น.

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 129 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ  วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโลจิสติกส์ ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย, วิศวกรรมปิโตเลียมและก๊าซธรรมชาติ, วิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
– GAT PAT ตามที่คณะและสาขาระบุไว้ บางสาขาใช้ IELTS Portfolio และมีการสอบสัมภาษณ์

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 96 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ ฟิสิกส์, วัสดุศาสตร์, เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
– GAT PAT วิชาสามัญ ตามที่คณะและสาขาระบุไว้และบางสาขามีการสอบสัมภาษณ์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวนรับ 58 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ นวัตกรรมโพลิเมอร์และการจัดการ, เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
– Portfolio และคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด อ่านต่อที่ระเบียบการ

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ  วรรณกรรมสำหรับเด็ก, ภาษาเพื่อการสื่อสาร
องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
– สอบสัมภาษณ์และคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 34 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ อุตสาหกรรมศึกษา -ไฟฟ้า, การศึกษาพิเศษ, อุตสาหกรรมการศึกษา
องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
– GAT PAT วิชาสามัญ และคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด

คณะพลศึกษา จำนวนรับ 32 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ  ผู้นำนันทนาการ, วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย, สุขศึกษาและพลศึกษา, พลศึกษา
องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
– สอบสัมภาษณ์และคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด

คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 91 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, สังคมศึกษา, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา, ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, นิติศาสตร์
องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
– GAT PAT วิชาสามัญและมีการสอบสัมภาษณ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ, การออกแบบทัศนศิลป์, นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
– สอบสัมภาษณ์หรือสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ Portfolio
– Video Clip และคุณสมบัติตามที่คณะและสาขาระบุไว้

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวนรับ 11 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ นวัตกรรมสื่อสารสังคม
องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
– การสอบสัมภาษณ์ Portfolio Video Clip
– คุณสมบัติตามที่คณะและสาขาระบุไว้ อ่านต่อที่ระเบียบการ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จำนวนรับ 51 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ  การจัดการภูมิสังคมและภูมิวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
– คะแนนวิชาสามัญ และคุณสมบัติตามที่คณะและสาขาระบุไว้

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวนรับ 31 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
– GAT PAT การสอบสัมภาษณ์และคุณสมบัติตามที่คณะและสาขาระบุไว้

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวนรับ 4 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ แฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง
องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
– การสอบสัมภาษณ์ Portfolio และคุณสมบัติตามที่คณะและสาขาระบุไว้

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จำนวนรับ 90 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ  การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
– การสอบสัมภาษณ์และคุณสมบัติตามที่คณะและสาขาระบุไว้

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 8 ที่นั่ง
– สาขาที่เปิดรับ  เภสัชกรรมอุตสาหการ, การบริบาลทางเภสัชกรรม
องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
– GAT PAT วิชาสามัญและคุณสมบัติตามที่คณะและสาขาระบุไว้

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จำนวนรับ 1 ที่นั่ง
สาขาที่เปิดรับ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
– GAT PAT วิชาสามัญและคุณสมบัติตามที่คณะและสาขาระบุไว้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า คุณสมบัติอื่นตามคณะและสาขาระบุไว้

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต ในระบบ TCAS 64 รอบ4 รับตรงอิสระ มศว.