กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง65 รอบ1 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่
ในระบบ รับตรง65 รอบที่ 1 โควตา ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัคร วันที่ 12 กรกฏาคม – 20 สิงหาคม 2564
จำนวน 519 ที่นั่ง แบ่งเป็น 2 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 484 ที่นั่ง

สาขาวิชา  พลศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คหกรรมศาสตร์ ภาษาไทย นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมศิลป์ เคมี การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ การประถมศึกษา

2. หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต จำนวนรับ 35 ที่นั่ง

ประเภทโควตา

สาขาวิชา  พลศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คหกรรมศาสตร์ ภาษาไทย นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา การศึกษาปฐมวัย เคมี

  • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 มีผลการเรียน 4  ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 มี Portfolio

สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์  การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ

  • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 มีผลการเรียน 4  ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 มี Portfolio

หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต

  • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 มีผลการเรียน 4  ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25 มี Portfolio

โควตา ประเภท เรียนดี กีฬาดี กิจกรรมดี
*เฉพาะโรงเรียนในเขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ และกาฬสินธุ์

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เว็บไซต์ รับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร