กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง64 รับตรงอิสระ สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา2564

เปิดรับสมัคร : วันที่ 19-20 กรกฏาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 23 กรกฏาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 4 สิงหาคม 2564

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชา แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์  โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ทันตสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน รังสีเทคนิค

หลักสูตรต่ำกว่าปริญญญาตรี
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เทคนิคเภสัชกรรม เวชระเบียน

คุณสมับติของผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6
– อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และรังสีเทคนิค 
ต้องศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเรียนรายวิชาพื้นฐานรวมรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ รวมกันไม่น่อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ อังกฤษ 12 หน่วยกิต

เฉพาะหลักสูตรอื่น
ศึกษาหลักสูตร กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเรียนรายวิชาพื้นฐานรวมรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
เฉพาะพยาบาลศาสตร และรังสีเทคนิค
– GPAX 6 ภาคเรียน 20 %
– O-NET  วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  30 %
– GAT  คะแนนไม่เกิน 2 ปี 20 %
– PAT2 คะแนนไม่เกิน 2 ปี  30 %

หลักสูตรอื่นๆ 
– GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 %
– O-NET  วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  40 %
– GAT 30 % กรณีไม่มีผลการทดสอบ ให้คิดคำนวณค่าคะแนนเป็น 0

ค่าสมัครสอบ
350 บาท ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์

>> ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 รอบการรับตรงอิสระ

>>ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 รอบการรับตรงอิสระ

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

++ GOTOADMISSION ++
📱 เพิ่มเพื่อน เพื่อรับข่าวสารอัพเดทก่อนใคร