กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ.65 (ภาค ก) จำนวน 500,000 ที่นั่ง / 15 ศูนย์สอบ

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565”

ผู้สมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https:/job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565” ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เว้นแต่กรณีที่ผู้สมัครสอบทั้ง 15 ศูนย์สอบมีการสมัครสอบครบตามจำนวนที่นั่งสอบทั้ง 500,000 ที่นั่งสอบ ก่อนวันที่กำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้

รายละเอียดการรับสมัคร ประกาศจาก สำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

** ในการสอบครั้งนี้มีศูนย์สอบทั้งสิ้น 15 ศูนย์สอบ โดยมีจำนวนที่นั่งสอบทั้งหมด 500,000 ที่นั่ง ตามรายชื่อศูนย์สอบดังต่อไปนี้

กำหนดการ วันและเวลาในการรับสมัคร


รายละเอียดการรับสมัคร ประกาศจาก สำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่
กำหนดการสอบ. คลิกที่นี่

เว็ปไซต์หลักในการรับสมัคร. สำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่